DANH SÁCH GIỎI – XUẤT SẮC GIÁO LÝ PHÁT THƯỞNG GIÁO XỨ

DANH SÁCH CÁC EM XẾP LOẠI GIỎI – XUẤT SẮC GIÁO LÝ PHÁT THƯỞNG GIÁO XỨ (DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH GOLGOTHA) Cập nhật 26/08/2022